Monday, January 21, 2013آیا یادمان رفته است که در همین انتخابات دروغین قبل چه بر سر رأی هایمان آمد.آیا یادمان رفته است که چه بر سر فرزندان این ملت آمد.آیا یادمان رفته است که رژیم کثیف و جنایتکار جمهوری اسلامی به سرکردگی خامنه ای قاتل هر کاری کرد و هر جنایتی کرد تا حرف خود رو به کرسی بنشاند.آیا به راستی ما اینقدر فراموش کار هستیم؟ همه با هم دست در دست یکدیگر بگذاریم و یک بار برای همیشه کاری رو بکنیم که باید سالیان و سالیان پیش میکردیم. اگر همه با هم باشیم هیچ قدرتی جلودار ما نیست.یادمان نرود که این رژیم جنایتکار دست به هر کاری خواهد زد که انتخابات جدید ریاست جمهوری خود را معتبر و با شرکت اکثریت مردمی جلوه دهد.حتی از حضور مردم عادی در خیابان ها هم نخواهند گذشت و آن را حضور مردمی خواهند خواند.پس،روز انتخابات همه با هم به نشانه اعتراض در خانه بمانیم.این تنها کاریست که ما میتوانیم در مقابل این رژیم مستبد و رهبر جنایتکارش که برای بقاء تن به هر کاری میدهد انجام دهیم.در حالی که تا شروع انتخابات تنها چند ماه باقی مانده است این رژیم در تدارک حیله گری و نیرنگ های جدید خود است که معدود مردم ساده رو به پای صندوق های رای ببرد تا بتواند آن را ابزاری کند برای تبلیغ در جامعه .جهانی و نشان دادن مشروعیت نظام کثیف جمهوری اسلامی.ما با رای ندادن یک بار دیگر دست این رژیم قاتل را برای جهانیان و انتخابات فرمایشییش رو کنیم.