Sunday, January 13, 2013به امید این ننشین که این جنایتکاران برای شما انتخابات آزاد نمایند. بخود اتکا کن
به خیابانها بیایید حق را باید از این زالوها گرفت.