Tuesday, July 14, 2009


پسر سعید حجاریان دستگیر شد


روزنامه سرمایه در ستون "گویا"ی امروز خود نوشت:

پسر سعید حجاریان عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت دیروز در منزلش دستگیر شده است.

دیروز محسن حجاریان در منزل پدری بازداشت شده است.